Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy serdecznie zaprasza uczniów szkół i placówek oświatowych, znajdujących się na terenie byłego województwa legnickiego, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczni na rowerze”.

 

1.       Patronat i organizacja

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy wspólnie z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Legnicy oraz Sekcją Ruchu Drogowego KMP w Legnicy.

 

2.       Cele konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

3.       Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do znajdujących się na terenie byłego województwa legnickiego :

-                    przedszkoli,

-                    szkół podstawowych,

-                    szkół gimnazjalnych,

-                    innych placówek oświatowych (np. ośrodków szkolno-wychowawczych),

 

W konkursie wyróżniono 4 kategorie wiekowe:

-                    kategoria I: przedszkola,

-                    kategoria II: zerówka i szkoła podstawowa (klasy I-III),

-                    kategoria III: szkoła podstawowa (klasy IV-VI),

-                    kategoria IV: szkoła podstawowa (klasa VII) i gimnazjum (klasy II-III)

Istnieje możliwość zgłoszenia się przez szkołę lub placówkę do udziału w konkursie w zakresie jednej, dwóch, trzech lub czterecj kategorii wiekowych (po maksymalnie 3 prace z danej kategorii).

 

4.       Przebieg konkursu

Uczestnicy konkursu „Bezpieczni na rowerze” wykonują indywidualne prace plastyczne, które następnie podlegają ocenie na poziomie danej placówki. Podczas oceny prac w danej placówce, wybierane są maksymalnie po 3 prace w następujących kategoriach wiekowych:

-                    kategoria I: przedszkola,

-                    kategoria II: zerówka i szkoła podstawowa (klasy I-III),

-                    kategoria III: szkoła podstawowa (klasy IV-VI),

-                    kategoria IV: szkoła podstawowa (klasa VII) i gimnazjum (klasy II-III).

Istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w konkursie w zakresie jednej, dwóch, trzech lub czterech kategorii wiekowych.

Dyrektor szkoły przesyła po 3 wybrane prace z wybranych lub wszystkich kategorii wiekowych wraz z oświadczeniami, stanowiącymi załącznik do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Bydgoska 30c

z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”

 

5.       Opis pracy

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi wcześniej na innych konkursach. 

§  Forma: dowolna

§  Technika: dowolna (oprócz prac z materiałów sypkich, tj. maku, kasz, mąki itp.)

§  Format: A3

§  Ustawienie strony: dowolne

Na odwrocie pracy należy koniecznie przykleić wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.

 

Prace niewymiarowe oraz nieopisane (bez oświadczenia) nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane również prace przekraczające maksymalną ilość (powyżej 3 sztuk z każdej kategorii).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe podczas transportu pocztowego.

 

6.       Rozstrzygnięcie konkursu.

Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Legnicy oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Legnicy.

                Wyniki pracy komisji konkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej WORD Legnica http://www.word-legnica.pl/ w terminie do 5 grudnia 2017r.

 

7.       Nagrody

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, w terminie ustalonym przez organizatorów, o którym zostaną poinformowane telefonicznie i listownie szkoły oraz placówki nagrodzonych uczniów.

Z nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze 12 (po 3 w każdej kategorii wiekowej), które to umieszczone zostaną (wraz z danymi autorów) w widocznych miejscach placówek WORD Legnica oraz na stronie internetowej Ośrodka w ramach promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto podczas uroczystego finału konkursu autorzy zwycięskich 12 prac otrzymają dyplomy z informacją o zajętym miejscu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy, a zwycięscy pierwszych miejsc w każdej kategorii zostaną wyróżnieni pucharami ufundowanaymi przez Prezydenta Miasta Legnica.

 

8.       Postanowienia końcowe

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy. Prace mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw i w ramach publikacji. Nadsyłając pracę opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczanie przez organizatora imienia, nazwiska, wieku autora pracy i danych szkoły.

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (076) 866 02 51.

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony